Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Lestemsmoen

Navn eiendom: Lestemsmoen
Reg.nr.: 94 GNR/BNR: 80/2

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gårdstunet som består av stuelån, fjøs, to stabbur og et eldhus, ligger nede på sletta vest for Øy-elva. I 1782 var det en brann på den gamle Lestemgården som lå lenger oppe i terrenget. Nesten alle husa der gikk med da. Noe seinere ble en husmannsplass og et engstykke nede på Lestemsmoen utskilt og solgt som én halvpart av gården. I 1865 var det 80 mål dyrka mark og 73 mål naturlig slåtteng på bruket, og de hadde seter i Bangsjø allmenning. Alle bygningene i tunet er fra perioden 1860 til 1900.

Hovedbygninga er lafta av rødd tømmer i to etasjer. I vestre ende er en nyere del av låna bygd helt inntil den eldste delen og kledd utvendig slik at de to delene "henger" sammen. Vinduer, dører, karmer, listverk og bordkleding på stuelåna er delvis bevart, og innvendig er det også gjort lite endringer. Grunnmur er av tørrmurt stein, og stua har stått forholdsvis støtt på den stabile sandgrunnen. Stuelåna og eldhuset har vært malt i okergult, med grønt og hvitt som kontrastfarger.

Eldhuset er også lafta av rødd tømmer. Det var opprinnelig to rom; ett med ei stor gruve murt av gråstein og leire, og ett rom med kjeller murt av stein under. Eldhuset har trolig også vært brukt som sommerstue.

Stabbura er bygd i to etasjer. På ene stabbursloftet er det ei gammel dør med handsmidd

dørklinke, av en type som det fortsatt finnes flere av i bygda. Trolig var disse laga av en lokal smed.

Hele fjøset, med unntak av stallporten, var opprinnelig av tømmer i 1.etasje, men tømret i fjøskassen ble skifta ut med murt sementstein på 1960-tallet. Grunnmuren er tørrmurt stein. Midt i bygninga er frau-rommet. På veggene er det luker, der gjødsla fra ku-fjøset på ene sida og stallen på andre sida, ble måka inn i frau-rommet.

Trolig var det aller meste av bygningsmaterialene produsert på Øysletta. Sagbruket i Øyfossen var i virksomhet fra først på 1700-tallet til 1947. Lokale snekkere laga dessuten både vinduer, dører, panel og profilerte listverk.

Forrige eier dreiv bruket alene i mange år til utpå 1990-tallet. Bygningene er i dag ganske falleferdige. Dagens eier har en anna gård i grenda, og det er søkt om riving/flytting av husa på Lestems-moen. Stabbura vil trolig bli solgt til gjenoppbygging, og materialer fra hovedbygninga tenkes brukt til hyttebygging.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Kjellerstue 1744-12-23 Ikke i bruk
Stabbur 1744-12-22 Ikke i bruk
Stabbur 1744-12-21 Ikke i bruk
Driftsbygning 1744-12-20 Ikke i bruk
Bolighus-stuelån 1744-12-19 Ikke i bruk

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.