Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skjeldbredneset

Navn eiendom: Skjeldbredneset
Reg.nr.: 93 GNR/BNR: 78/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Driftsbygning 1407469 1915 bruk som korntørke og lagerplass 1744-12-66

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gården ligger ved Øy-elva, som danner grense til naboeiendommen Øy. Skjeldbred var trolig en hovedgård på Øysletta, siden hele området hørte til Skjeldbred manntall, en inndeling som ble brukt fra 1600-tallet. Skjelbred manntall hadde i 1647 10 "sjøleiere", et betydelig større antall enn det som var vanlig for de andre manntala i Overhalla. Skjeldbredneset 78/3 ble utskilt som eget bruk i 1819. Oldefar til dagens eier kjøpte bruket i 1899. Han var bygnings-snekker og bygde bl.a. det gamle skolehuset og forsamlingshuset på Øysletta og tollstasjonen på Murumoen i Lierne. Tømmeret hogg han mye godt i egen skog, og det ble saga på Øyfossen sag og høvleri. Da fjøset ble bygd nytt i 1915, var noe av materialene gjenbruk fra gammelfjøset som stod på andre sida av vegen. Fjøset er ombygd/utbygd med et vinkelbygg i betong og reisverk, der det var løsdriftsfjøs med melkeproduksjon fram til midten av 1990-tallet. Drifta i dag er kornproduksjon i samdrift med 3 andre gårder i grenda, og deler av driftsbygninga er ombygd til rom for korntørke.

Stuelåna fra 1850 er påbygd i to omganger, første gang da oldefaren overtok først på 1900-tallet. De to gamle verandaene er også fra denne tida. Disse er bevart gjennom kontinuerlig vedlikehold, liksom listeverk rundt vinduer og gammel ytterkleding.

Vinduer er utskifta og det er lagt nytt taktekke, men ellers er mye av både interiør og fasade bevart. Fra nyeste del i vestre ende til eldste del i østre, er det som en vandring bakover i tid, både når det gjelder bygningsskikker, materialer og interiør.

Snekker- og håndverkstradisjonene har gått i arv til nye generasjoner i slekta.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
stabbur 1744-12-12 I bruk
stabbur 1744-12-11 I bruk
Eldhus 1744-12-10 I bruk
Bolighus-stuelån 1744-12-9 I bruk som bolighus
Utløe 1744-12-8 I bruk

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 16. januar 2003.