Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Vold

Navn eiendom: Vold
Reg.nr.: 66 GNR/BNR: 67/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus - "Feskarstu" 1865899 1905 I bruk til utleie for laksefiskere 1744-10-47
2. Driftsbygning 1865818 1936 I bruk som korntørke og garasje 1744-10-48
3. Bolighus- tidligere hovedbygning 1865818 1952 I bruk som bolighus 1744-10-49
4. Stabbur 1865818 1858 I bruk som lagerrom 1744-10-50

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Mange gravfunn i området og gårdens navn tyder på at Vold er en av de aller eldste faste boplasser i Overhalla.

Bygningene som står i gårdstunet i dag, er fra ulike tidsepoker over en periode på 150 år. I følge bygdeboka har både skomaker, skredder, løytnant og veimester vært leieboere på Vold. Veimesteren, Bernt Lund, er kjent for å ha skrevet visa om "Trysil-Knut", og den var antagelig blitt til mens familien bodde her.

Stabburet ble flytta hit fra Fuglår i 1858. Det ble da påbygd, og den eldste delen er bevart som et bur inne i buret. Buret står på hjørnepilarer av oppmurte, store steinheller. Det er støpt nye banketter under hjørnepilarene, og steinhellene er murt opp på nytt.

Den gamle, lille stuelåna er også flytta hit fra Fuglår. Den eldste tømra delen mot øst ble trolig påbygd i 1905. Huset blir i dag utleid til danske laksefiskere i sesongen, og kalles nå for "Feskarstu."

Første gangen Feskarstu ble malt, hadde de brukt skummet melk og kritt. På 1960-tallet ble huset jekka opp, og det ble støpt kjeller og ny grunnmur. Da ble det også satt inn nye vinduer, og vestre del av bygninga ble isolert og satt i stand med baderom og toalett. Alderen på de eldste delene av stabburet og Feskarstu er ukjent. To generasjoner av eiere på 1800-tallet var gift med jenter fra Fuglår, noe som sikkert hadde sammenheng med at hus ble flytta derfra til Vold. Stabbur var visstnok også ofte brukt som medgift.

Gården har vært i slektas eie siden 1929. Hovedbygninga fra 1952 er bygd som 2-mannsbolig med egen kårleilighet. I dette huset bodde det tidligere sjølfolket med familie, og kårfolket. Foreldrene til gårdkona kjøpte Feskarstu og bodde der. Slik vokste barna opp i en rettelig storfamilie, med alle besteforeldrene boende på gården. Det var tradisjonell allsidig produksjon, som seinere ble spesialisert til melkeproduksjon og deretter kjøttproduksjon/ungdyr fram til midten av 1980-tallet. Dagens eiere bygde nytt bolighus på 1990-tallet, og drifta nå er korn, skog og laksefiske. Fjøset er delvis ombygd til korntørke og garasje. Det er satt på nye porter, men ellers er fasaden lite endret. Blant anna er kjellermuren av naturstein under fjøskassen bevart.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.