Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hundsmoen

Navn eiendom: Hundsmoen
Reg.nr.: 64 GNR/BNR: 66/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Sommerstue/eldhus 1913 I bruk til utleie og lagerrom 1744-10-39
2. Stabbur 1865819 Første gang ukjent, gjenreist 1913 I bruk som lagerrom 1744-10-40
3. Bakerhus 1950-tallet I bruk som lagerrom 1744-10-41

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Hundsmoen er den første av gårdene langs vegen mot Grong, etter avkjørsla fra Skogmo. Et skjøte fra året 1411 er et av de eldste bevarte dokumenter for gårder i Overhalla. Tippoldefar til dagens eier kjøpte gården i 1891. Han hadde også to av bruka på Vold, og tre av barna overtok seinere hver sin gård.

Dagens eier har nylig overtatt Hundsmoen og Vold 67/3, og drifta i dag er grønnsaker, korn og salg av laksefiske.

Sommerstua/drengstu har vært brukt i forskjellige sammenhenger. I perioden 1887-1900 ble det bygd 8 nye skolehus i Overhalla. Den ene av disse var Hundsmoen skole for Vold småskolekrets. Skolen lå på andre sida av vegen rett over for gården. Undervisning i sløyd og snekkering foregikk på loftet i sommerstua på Hundsmoen. Mye av det gamle snekkerutstyret fra skoletida er tatt vare på, bl. a. høvelbenk og høvler med forskjellige profiler.

Gårdfolket flytta til sommerstua hver sommer. I kjøkkenet var det ei stor gruve med skorstein av murt stein, og under kjøkkenet var det en potetkjeller. Kjelleren er rast sammen, og gruva ble også fjerna da den begynte å ramle ned. I kjøkkenet ble det dekt på til onnefolket, og drengene bodde på loftet. Den gamle døra til et av loftsromma er bevart. Den er dekorert med en type blå rosemaling, og har gamle håndsmidde beslag og dørklinke. Vestre del av sommerstu er bygd som et uthus. Denne delen har tidligere vært brukt som vedbu, mens romma i dag blir brukt til lagerrom, garasje og oppbevaring av gamle saker. Bolig-delen er satt i stand til utleie for laksefiskere.

Det ble bygd nytt bakerhus på gården da det gamle brant ned på 1950-tallet. Her hadde nabokonene dugnad når det var tid for lems- og flatbrødbaking. Den gamle gårdssaga fra 1905 står fremdeles, men den er lite brukt nå. Det skal også ha vært ei smie på gården tidligere. Stabburet ble flytta fra Vold 67/3 i 1999. Det er påbygd i framkant i 1913, mens den eldste delen av buret er eldre. Buret er restaurert med nyere bordkleding, vinduer og tak, og huset brukes til oppbevaring av gammelt gårdsutsyr og redskaper.

Under anleggsarbeidet med Namdalsbanen ble stein til muring tatt fra et steinbrudd i fjellet rett nord for gården. Stein herfra ble også mye brukt på gårdene i nærområdet. En gammel steinslad for hest finnes fortsatt på gården.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
1. Bolighus-stuelån (Vold 67/3) 1744-10-09 I bruk som bolighus

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.