Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Vang

Navn eiendom: Vang
Reg.nr.: 55 GNR/BNR: 63/38

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
1. Bolighus 1865779 1953-54 I bruk som bolighus 1744-10-24
2. Garasje 1955 I bruk som garasje 1744-10-25

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
(Bilde mangler)
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Eiendommen ligger i husrekka langs Rv 17, vest for Fridtun på Skogmo. I nærmiljøet er det lange tradisjoner med ulike former for transportvirksomhet. Eieren av Vang kjøpte tidlig egen bil, og han kjørte opp i 1944. Han drev med melkekjøring fra slutten av 1940-tallet. Den første tida ble melka kjørt til meieriet på Bergsmo. Gårdene øst for Bjøra leverte dit, mens de på vest-sida leverte til meieriet på Ranemsletta. Fra 1950 kjørte han melk til Namsos. På denne tida økte melkemengden. De større meieria hadde ikke kapasitet til å ta unna all melka, slik at noen av de mindre bygdemeieria fortsatte drifta også etter at det ble vanlig å kjøre noe av melka til Namsos. Melka ble frakta i spann som ble henta på melkerampene rundt omkring. I starten var det kjørerne sjøl som lempa spanna med 30 eller opptil 50 liter melk. Etter hvert ble det vanlig med egne spannlempere, som var med melkeruta. Fra 1970 ble det kjøring med tankbil. Av og til var det også passasjerer med melkebilen, og kjørerne tok på seg forskjellige små-ærend som å handle for folk.

Garasjen ble bygd for å romme både melkebil og personbil. I nabohuset bodde faren til dagens eier. Han dreiv med drosjekjøring, og garasjen er et fellesbygg som ligger mellom de to bolighusa..

Bolighuset ble påbygd i 1965 med et utbygg mot nordvest. På vegg mot øst er det også et nyere påbygg med balkong i 2. etasje og overbygg for inngangsdør.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 3. desember 2002.