Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Overhalla barne- og ungdomsskole

Navn eiendom: Overhalla barne- og ungdomsskole
Reg.nr.: 307 GNR/BNR: 46/28

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Skolebygning 186573005 1939 Skolebygning 1744 - 7 - 83
Skolebygning 186572998 1951 Skolebygning 1744 - 7 - 84
Vaktmesterbolig 186587081 under siste verdenskrig Klubbhus/redskapshus 1744 - 7 - 85

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

 

I 1938 ble det fradelt og solgt tomt fra gården Sør-Svenning, da den første sentralskolen i Overhalla skulle bygges. Nyskolen; Ranem skole på Svenningmoen, skulle avløse gamle Fridheim skole som hadde vært i bruk fra 1887. Sentralskolen skulle også avløse skolene i Vold og Amdal skolekrets. Bygninga ble ført opp i løpet av året 1939, og skulle tas i bruk høsten 1940. Etter at krigen brøt ut, ble den nye skolebygget utgangspunktet for tyskernes hovedleir i Overhalla, som ble lagt på Svenningmoen. I 1940 ble skolehuset beslaglagt og tatt i bruk som kontorlokale; "Plasskommando", og tyskerne brukte bygninga til dette formålet under hele okkupasjonstida. Da skolebygninga våren 1945 igjen ble frigitt til kommunen, var det påført betydelige skader som måtte utbedres før skolen høsten 1946 kunne tas i bruk til sitt egentlige formål. Denne eldste skolebygninga er seinere mye ombygd innvendig og påbygd i begge retninger. Tilbygget mot vest ble påbygd i 1963, for å romme Overhalla interkommunale realskole. I 1. etasje av gammelbygget er det nå datarom, i 2. etasje er det klasserom og arbeidsrom for lærere, og i kjelleren er det tegneformingssal.

Ved porten inn til leiren hadde tyskerne satt opp et vakthus. Etter krigen lå denne bygninga lenge inne på skolens område, og den brukt som bolighus av skolens kombinerte vaktmester/ bussjåfør. Først på 1970-tallet ble huset flytta, ved at det ble dratt på stokker og plassert ved Gimle forsamlingshus. Seinere er det flytta til det nye idrettsanlegget på Svenningmoen, der det er restaurert og påbygd i begge ender. I dag (2003) brukes det til redskapshus og klubbhus i tilknytning til idrettsanlegget.

I løpet av perioden 1887-89 hadde det blitt bygd 4 nye skolehus i Ranem sokn, noe som tilskrives den engasjerte soknepresten Wexelsen som var en dynamisk pådriver. I følge tradisjonen skal Wexelsen sjøl ha tegna disse første skolehusa, og på folkemunne ble de kalt "Wexelsenskoler." Alle skolehusa var like store og likedan innreda. De bestod av to klasserom, med gang og kjøkken i midtparti.

Da skolen på Ranem skulle bygges ut videre først på 1950-tallet, ble to av de gamle Wexelsen-skolene som stod på Amdal og Vold revet, flytta og bygd opp igjen; "oppå" hverandre, på tomta like øst for skolebygget fra 1939. Fasaden på de to skolebygga er lik; med samme høyde, valmtak og samme type vinduer. Muligens ble vinduene i det gamle bygget utskifta i samme periode som da "nybygget" ble oppsatt.

Seinere er skoleområdet blitt utbygd med flere nye bygninger. Skolebygninga fra 1951, "Østre Bygg" har nå status som "kommunalt kulturbygg," etter at det er blitt ombygd og restaurert for statlige midler. Overhalla kulturskole har sine hovedlokaler her. I tillegg brukes bygget av Overhalla barne- og ungdomsskole, og en rekke frivillige lag og foreninger. På kvisten oppbevares et "Lett feltsykehus."

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 5. januar 2004.