Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Hunn Østre

Navn eiendom: Hunn Østre
Reg.nr.: 268 GNR/BNR: 13/7

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Bankbygg/bolig 186564901 1912 Bolighus 1744 - 2 - 62
Stall/uthus 186564928 1912 Garasje/vedbu 1744 - 2 - 63

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Bygningene ble satt opp av Overhalla Sparebank som kombinert banklokale og bosted for bankkassereren. Tidligere hadde banken hatt lokaler på Sellæg.

Hovedbygninga ble først tømra opp på Ryggahøgda, der også tømmeret ble hogd. Det var lokale bygningssnekkere som stod for arbeidet. Byggestilen på hovedbygninga hadde mange likhetstrekk med hovedbygninga på gården Hunn Østre, med innslag både fra sveitserstil og jugendstil; store takutstikk og utskårne bjelker, krysspostvinduer med profilert listeverk og utvendig kleding av vekselvis stående og liggende panel, adskilt med listeverk og utskjæringer/border. På veranda inn mot vegen er det detaljerte utskjæringer. Innvendig er også huset prega av å ha vært et "herskapshus", med stor takhøyde (2,90 m) og fint håndverksarbeid på murarbeid, listeverk, dører og paneler. I 2. etasje er det tre soverom over leiligheta, og en kombinert møte- og festsal over kontordelen.

Bygninga ble påbygd mot vest da banklokalene ble utvida i 1935, men ellers er det ikke gjort større endringer verken inn- eller utvendig på huset. Overhalla kommune leide i flere år kontorrom i de tidligere bankkontora. I møtesalen ble det holdt konfirmasjonsskole, og det har også vært bibliotek i dette huset i mange år.

I tillegg til hovedbygninga ble det bygd et uthus og stabbur. Den første bankkasseren ; Erik Sandnes, dreiv som et lite småbruk ved siden av jobben, og han hadde ei ku. Uthuset som opprinnelig var større, inneholdt både vedbu, fjøsrom/stall og eldhus med kokepanne. Da det ble anlagt gangveg langs riksvegen måtte det fjernes en 3-4 meter av uthuset. I seinere tid er den midtre delen ombygd til garasje. Stabburet ble brukt som kornmagasin, der det ble solgt såkorn til gårdbrukerne i bygda. Det var ei ega forening som stod for denne handelen, men den ble organisert fra banken. Stabburet er revet.

Det var bankvirksomhet i lokalene her til 1982, da det ble bygd på ei ny fløy for banken på Skage Samvirkelag. Dagens eier (i 2003) hadde arbeidet i banken i 36 år da han slutta i 1987. I tillegg til bankjobben stod han for drifta av biblioteket, og kona hadde ansvaret for reinholdet av huset.

Først på 1980-tallet kjøpte de eiendommen, og de seineste åra har huset bare vært brukt til boligformål.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.