Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Gran

Navn eiendom: Gran
Reg.nr.: 267 GNR/BNR: 13/22

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Traktorgarasje 1950-tallet garasje 1744 - 2 - 58
Driftsbygning 186560590 1938 Lagerrom 1744 - 2 - 59
Eldhus 18650582 1936 lagerrom 1744 - 2 - 60
Leikarstu 1940-tallet Leikarstu 1744 - 2 - 61

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Gran ligger ved FV 434 (Hunn-Mælen), ca. 1 km fra Skage stasjon. Eiendommen, som ble oppstarta som bureisingsbruk i 1937, bestod i utgangspunktet av flere jordstykker, i alt ca. 60 daa, utskilt fra Hunn og Halvardmo. Seinere er det etter hvert oppkjøpt tre Ny Jord-parseller på Halvardmomyra slik at eiendommens totale areal i dag er ca. 800 daa. Det var besteforeldrene til dagens eier (i 2003) som bygde opp bruket. Opprinnelig var det 14 daa dyrka mark, seinere er det nydyrka ca. 100 daa, av dette ca. halvparten myr.

Det første huset som ble bygd var eldhuset, der familien bodde de første tre åra, mens driftsbygning og hovedbygning kom opp. Det var vanlig at det ble satt opp slike midlertidige husvære på nybrottsbruka. Seinere ble eldhuset brukt som sommerstu og bakerhus. Bygninga er restaurert med ny isolasjon, ytterkleding, taktekke og ny grunnmur. Gamle vinduer er bevart. Selve vindustypen; to-rams med 8 ruter i hver ramme, var egentlig fra slutten av 1700-tallet (klassisisme), men på 1930-tallet var byggestilen preget av kopiering og blanding fra tidligere perioder, og det ble igjen vanlig å bruke slike vinduer. Det er videre planer om innvendig opprusting av eldhuset til sommerbolig, med tanke på bruk i forbindelse med laksefiske.

Den første traktoren i bygda, etter 2. verdenskrig, ble kjøpt på dette bruket i 1946. Traktorgarasjen som ble bygd i 1947/48 er bevart uendra, men den er flytta fra sin opprinnelige plass ved fylkesvegen.

Mye av fasaden på fjøset er også som det var fra starten. Mot sør er det et nyere påbygg for tårnsiloer. Her var det opprinnelig lembru. Siloene er nå revet.

Dagens eier overtok gården i 1999. Han bor i en nyere kårbolig i gårdstunet, mens foreldrene bor i den gamle hovedbygninga som er påbygd og restaurert. Drifta på gården er gressproduksjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 15. desember 2003.