Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Grandaunet

Navn eiendom: Grandaunet
Reg.nr.: 247 GNR/BNR: 75/2

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Sommerfjøs Ukjent Lagerrom 1744 - 11 - 57

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Fra katolsk tid hadde "Hospitalet" i Trondheim eiendomsrett til Grandaunet og en tredjepart av den gamle prestegården Grande i Overhalla. Navnet tyder på at Grandaunet er utskilt fra Grande, og at den kan ha ligget øde ei tid etter Svartedauen. Gården ble solgt til private i 1808, og fra 1854 har det vært to bruk.

I 1865 var det 7 husmannsplasser under Grandaunet. Disse ble etter hvert utskilt til sjøleierbruk.

Hovedbygninga, ei tømra trønderlån, ble reist i tunet på bnr. 2 i 1854. Den stod opprinnelig på en ringmur av naturstein, som ble erstatta med en støpt grunnmur på 1950-tallet (delvis utgravd kjeller). I vestre enden av bygninga var det opprinnelig et grovkjøkken/eldhus med gruve, som ble omgjort til kjøkken og stue. Med unntak av et par nyere tilbygg ved inngangsparti, og nyere taktekke, er det ellers gjort lite av utvendige endringer på bygninga. Gamle vinduer og ytterkleding er i hovedsak bevart. Innvendig er det eksempler på panel, dører og listeverk fra flere ulike tidsepoker.

Det ble bygd et fjøs i 1856 som stod fram til 1963, da det brant ned. Sommerfjøset står vest for selve gårdstunet, i utkanten av dyrkajorda. På nordvegg er det ei åpning i veggen, der krøttera kunne gå inn og ut etter som det passa dem. Stedet der sommerfjøset står kalles for "Kjerkleddet," fra den tida trafikken til kirka gikk her. En svært gammel veg mellom Øysletta og Oppdal, som var i bruk fram til nyvegen ble bygd på 1950-tallet, har passert gjennom gårdstunet på Grandaunet.

Dagens eiere (i 2003) kjøpte gården i 1995. I de siste åra er det dyrka opp en god del nyland. Drifta er økologisk melkeproduksjon. Gården leverer en forholdsvis stor andel (5-10 %) av den totale mengden som blir tatt i mot på meieriet på Kolvereid, der det produseres økologisk ost.

Det selges elgjakt på eiendommen, og den gamle hovedbygninga blir utleid i den forbindelse, og delvis også til laksefiskere. Eierne har planer om å restaurere huset, med tanke på videre sommerutleie. Bygningsmiljøet for øvrig er ei nyere driftsbygning, et nyere bolighus, vognbu og stabbur (ombygd til garasje).

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning (1854) 1744 - 11 - 02 Utleie jakt/fiske

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 12. januar 2004.