Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Haugum

Navn eiendom: Haugum
Reg.nr.: 197 GNR/BNR: 44/1

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Driftsbygning 186573536 1942 Lagerrom/potetlager 1744 - 7 - 61

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Haugum ligger i Overhalla sentrum. Sammen med Hildrum, Svenning og Ranem har Haugum vært sentralgårder i et område som gjennom en stor del av historia var senter for hele øvre Namdalen. Bygningsmiljøet her er fra lang tid tilbake preget av en blanding av gårdsbebyggelse og bygninger med sentralfunksjoner. Fra middelalderen var Ranemkirka og tingstedet på Hildrum en viktig samlingsplass, og opp gjennom historia har sentrumsbebyggelsen stadig vokst rundt de gamle gårdstuna. Fornminner som gravhauger er borte nå, men det skal ha vært et gravfelt med fem hauger i nærheten. Haugum er en av de eldste sentralgårdene, omtalt i skriftlige kilder fra 1430. Gården ble delt i to bruk i 1702. De to gårdstuna ligger like ved hverandre og danner et dobbelttun. På gården har det vært både landhandleri, skysstasjon og gjestgiveri. Vegen til Svarlia gikk tidligere gjennom tunet, i dag går den like øst for eldhuset, og på andre sida ligger Haugum Mølle.

Under 2. verdenskrig, to dager etter bombinga av Namsos i april 1940, ble begge bruka på Haugum truffet av tyske bomber. Alle husa med unntak av eldhuset på bnr. 1 brant ned da. Ingen mennesker omkom, men krøttera på nabobruket gikk med i brannen. Eldhuset, eller sommestu som slike hus også ble kalt, er av en tradisjonell type med en boligdel i ene enden og skytte/vedskjul i den andre. Huset ble restaurert og innreda til leilighet etter bombinga, der gårdfolket bodde den første tida. Seinere har huset vært utleid og brukt til både boligformål og andre virksomheter, blant anna har det vært frisørsalong der.

Nytt fjøs og bolighus var ferdig gjenoppbygd i 1943. Bolighuset ble bygd i to etapper, der det ble brukt tømmer fra ei eldre bygning i den første delen som ble reist. 2. etasje i bolighuset har også vært utleid til hybler og som leilighet. Fjøset er påbygd med et potetlager i vinkel mot nord på 1990-tallet, og det er bygd en ny garasje i tunet.

Foreldre til dagens eier var tidligere eiere av nabogården Hildrum. Da kommunen kjøpte opp deler av innjorda der til utbyggingsformål og det gamle Hildrumstunet ble revet, kjøpte de Haugum 44/1 og flytta hit i 1985. Drifta på gården i 2003 er korn, poteter og juletreproduksjon. Eierne ønsker å restaurere eldhuset og fjøset med tanke på videre næringsvirksomhet, samtidig som bygningenes gamle fasader blir bevart.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 07 - 30 Bolighus
Eldhus 1744 - 07 - 31 Lagerrom Skal restaureres
Stabbur 1744 - 07 - 32 Revet

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.