Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Barlien

Navn eiendom: Barlien
Reg.nr.: 190 GNR/BNR: 42/4

Registrerte bygninger:

[an error occurred while processing this directive]
Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Domkirken i Trondheim eide i katolsk tid to gårder i Overhalla; det var Barlia og Ristad. Barlia var ett bruk fram til 1631, da det ble to brukere, og i 1747 det ble utstedt bøkselbrev på et tredje bruk. Bnr. 4 ser ut til å ha vært det ene av de to første bruka.

Hans Barlien (født 1772), en overhallning som ble vidt kjent, hadde et av disse bruka en periode. Han var en mangfoldig mann. Blant anna bodde han ei tid i Trondheim, der han kjøpte seg bygård og dreiv med pottemakerverksted og som urmaker. Han anla også et avistrykkeri, og reiste seinere en tur til København for å studere fysikk og kjemi. I 1812 kjøpte han gården Årgård på Namdalseid og flytta dit. Han ble som den eneste bonde fra Nordre Trondhjems amt representant på det første ordentlige Storting i 1815. I året 1837 reiste han som en av de første utvandrere fra Namdalen til Amerika. På Barlibakken nedenfor tunet til bnr. 4 i dag, lå gårdsbygningene til alle de tre gårdene sammen i et klyngetun. Der er det nå reist en bauta over Hans Barlien.

Gårdstuna ble flytta fra Barlibakken og bygd opp på nye plasser, visstnok ut fra ønsket om å være tryggere dersom det skulle oppstå brann.

Gårdstunet til bnr. 4 ligger øverst av gårdene i Barlia. Den gamle hovedbygninga er revet, mens ei gammel kårstu fortsatt står. Alder på huset er ukjent, men det skal ha vært flytta fra Rønningen og gjenoppbygd i Barlia. Bortsett fra en nyere støpt grunnmur og et nyere taktekke av bølgeblikkplater, er det gjort få endringer på den gamle tømralåna, både inn- og utvendig. Listverk rundt vinduer og dører har en spesiell utforming, og ved hovedinngang er det en veranda med originale, rike utskjæringer.

Det gamle fjøset er tømra, og står på en tykk steinmur murt av grovt tilhogd naturstein. Fjøset er ombygd, og deler av den gamle fjøsmuren står igjen utenom sjølve bygninga i dag.

Stabburet er nyrestaurert. Bygningsmiljøet i gårdstunet for øvrig er et nyere bolighus, driftsbygning, høytørke og garasje. Gården har vært i familens eie fra 1869, da oldefar til dagens eier (i 2003) kjøpte bruket på dødsboauksjon. Drifta i dag er melkproduksjon.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - hovedbygning 1744 - 07 - 19 Revet
Bolighus - kårbolig 1744 - 07 - 20 Ikke i bruk
Driftsbygning 1744 - 07 - 21 Lagerrom - redskapshus
stabbur 1744 - 07 - 22 Restaurert og i bruk
Vedskjul 1744 - 07 - 23 Ombygd

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.