Overhalla kommune > Overhalla før og nå > Historiske fotobaser > Eldre bygninger i Overhalla > Skei Midtre

Navn eiendom: Skei Midtre
Reg.nr.: 182 GNR/BNR: 37/3

Registrerte bygninger:

Type bygning: Bygningsnr.: Byggeår - periode: Bruk i dag: Objektnr.:
Uthus 186574478 Trolig 1920-tallet Uthus/garasje 1744 - 7 - 74

Bilde 1:
Bilde 1
Bilde 2:
Bilde 2
Bilde 3:
Bilde 3
Kart:
Kartutsnitt

Bygningsmiljø/historikk:

Navnet Skei er et mye brukt gammelt gårdsnavn, som kommer av at stedet har vært brukt som bane for kappløp eller riding. Tidligere var det mange gravhauger i området ved Skei, noe som tyder på at gården har vært bosatt fra jernalderen. En del av gården tilhørte erkebispesete en periode. Seinere var en halvpart "Krongods" og den andre halvpart lå under Ranem kirke. Denne delen ble tidlig utlagt som klokkergård, og fungerte som det fram til først på 1700-tallet. I 1728 ble det Overhaldske kirkegods oppkjøpt av private og kom etter hvert inn under Abel Meyers store eindommer i Namdalen. Gården ble igjen solgt til Sorenskriveren i Namdalen i 1778, og sorenskriverkontoret var, med unntak av en periode på 6 år, på Skei til 1812. Gården ble drevet som ett bruk i den perioden, men da ble gården solgt til to nye eiere og delt i to bruk i 1819. I dag er det tre bruk, der gårdstuna ligger plassert på rekke etter hverandre med bnr.1 lengst øst, bnr. 3 i midten og bnr. 2 lengst vest.

Skei Midtre, bnr. 3, er utskilt fra bnr.1, som en boligeiendom med tomt. Det gamle bolighuset, ei tømra bygning i to etasjer, hadde opprinnelig vært ei stor hovedbygning på gården, som seinere var blitt ombygd til kårstue. Far til dagens eier (i 2003) kjøpte huset i 1923. Han var vegvokter og organist i Ranem og Skage kirke.

Huset er bevart uendra fra den tida da det ble ombygd, med originale dører, vinduer og ytterkleding.

Vinduene er to-rams med 8 ruter i hver ramme. På langvegg mot vest er det et påbygg/bislag, med nedgang til en kjeller under påbygget. Kjelleren er spesiell ved at den er murt av naturstein, med hvelv i taket og flere nisjer i den indre veggen. Ellers er det jordgolv. Kjelleren skal ha vært brukt til likkjeller. Om kjelleren er fra den tida da Skei var klokkergård (på 1700-tallet), er ukjent.

Uthuset var brukt som eldhus og vedskytte. Da familien kjøpte bil, ble den midterste delen tatt i bruk som garasje. Det ble da montert porter på veggen inn mot tunet, og på bakvegg ble det påbygd en "kasse," slik at det ble plass for bilen.

Tidligere registrert på eiendommen (SEFRAK) / Tiltak / Planer:

Type bygning: Objektnr.: Status 2002: Tiltak/planer:
Bolighus - kårbolig 1744 - 07 - 08 Ikke i bruk

Åpne skjema for feilmelding Funnet feil eller mangler? Meld fra her!

Registrert av Kirsten Joveig Gartland 8. januar 2004.